SkyLimit Industry

Charakteristika Fondu

Zaměřujeme se na úspěšné firmy

SkyLimit Industry investuje do odkupů kontrolních podílů ve společnostech o obratu přibližně 100—500 mil. Kč, které mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vysokou přidanou hodnotu a generují atraktivní hotovostní tok.

Ve vybraných případech může SkyLimit Industry poskytnout finanční zdroje na další rozvoj podnikání přímo cílové společnosti, a to formou investice do kapitálu tam, kde již nepostačuje bankovní financování.

Generační výměna vlastníků, k níž v současné době v podnicích tohoto typu dochází, je významným zdrojem akvizičních příležitostí pro SkyLimit Industry.

Zdroje růstu hodnoty skupiny

Cílové společnosti jsou do skupiny vyhledávány a posuzovány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodní a další synergie, které nejsou dostupné individuálním firmám bez skupinového zázemí.

SkyLimit Industry je strategický investor, který investuje na předem neomezenou dobu.

Významným faktorem růstu hodnoty je kvalita managementu cílových společností, které odborný tým SkyLimit Industry považuje za své klíčové partnery. SkyLimit Industry nevstupuje do operativního řízení společností, ale podílí se na jejich vedení na strategické úrovni cestou spoluúčasti na tvorbě podnikatelských plánů a plněním kontrolních funkcí.

Odborný tým SkyLimit Industry se podílí na rozvoji obchodního potenciálu pořízených společností a optimalizaci jejich struktury financování, včetně asistence při zajišťování bankovního financování, řízení cash-flow a pracovního kapitálu.

Jednotlivé transakce jsou strukturovány tak, aby byl optimálně využit potenciál akvizičního financování pro růst hodnoty investic.

Příležitost pro nadprůměrný výnos při dlouhodobé investici

Cílem SkyLimit Industry je dosahovat pro své investory průměrného ročního hodnocení 10—12 %. Investiční horizont SkyLimit Industry je pět a více let, což je doporučená minimální doba držení investice.

SkyLimit Industry je růstovým fondem, který nevyplácí dividendy. Držitel investičních akcií získá svůj výnos zpětným prodejem těchto akcií Fondu. Ten je povinen investiční akcie odkoupit za podmínek stanovených statutem.

Regulatorní rámec SkyLimit Industry

Obhospodařovatel a administrátor

AVANT investiční společnost, a.s. je renomovanou investiční společností, která na základě povolení  České národní banky obhospodařuje několik desítek investičních fondů. 

Odborný tým

Profesionálové z řad zakladatele SkyLimit Industry, kteří jsou nositeli investiční strategie. 

Depozitář

Depozitářem SkyLimit Industry je bankovní instituce (Česká spořitelna, a.s.), která eviduje majetek SkyLimit Industry, vede její peněžní účty a kontroluje její vybrané činnosti tak, aby byly v souladu se statutem.

Oceňovatel

Nezávislý znalecký ústav (Kreston A&CE Group, s.r.o.) je oceňovatelem, který jednou ročně ocení reálnou hodnotu aktiv SkyLimit Industry.

Auditor

AUDIT ONE s.r.o. jako nezávislý auditor posuzuje správnost vedení účetnictví a účetní závěrky SkyLimit Industry.

Česká národní banka jako regulátor

Činnost SkyLimit Industry, stejně jako všech subjektů působících v oblasti investičních společností a investičních fondů, podléhá dohledu ČNB.

 

 

* AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s.,  CITY TOWER, Hvězdova 1716/2B, 140 00, Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.

 

Základní charakteristiky Fondu

Název Fondu: SkyLimit Industry SICAV a.s.
Zakladatel Fondu: SkyLimit Investments s.r.o.
Typ Fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Charakter Fondu: Private equity
Investiční cíle: Malé a střední podniky přednostně v ČR a SR v tradičních odvětvích domácího průmyslu, především ve strojírenství
Investiční situace:
 • Zavedené a ziskové společnosti
 • Preferovaná výše obratu 100—500 mil. Kč
 • Příležitosti plynoucí z generační výměny u vlastníků
Typy investic:
 • Management buyouts: interní (MBO), externí (MBI)
 • Leverage buyouts
 • Růstový kapitál: investice do výrobků s vyšší přidanou hodnotou, expanze na nové trhy
Zdroje růstu hodnoty aktiv Fondu:
 • Realizace výrobních, obchodních a dalších synergií v portfoliu
 • Rozvoj obchodního potenciálu
 • Optimalizace finanční struktury
 • Přístup strategického, nikoliv finančního investora
 • Vlastnictví na předem neomezenou dobu
Investiční horizont: 5 a více let
Doba trvání Fondu: Neomezená
Druh cenného papíru: Investiční akcie na jméno
Třídy investičních akcií:
 • Investiční akcie třídy A: Vstupní poplatky 0—3 %, minimální výška investice 1 mil. Kč
 • Investiční akcie třídy B: Vstupní poplatky 0 %, minimální výška incestice 5 mil. Kč
Cílový výnos: 10—12 % ročně (po odečtení všech nákladů)
Vstupní poplatek: až 3 %
Výkonnostní odměna: 45 % z výnosu nad 8 % p. a.
Ukončení investice: Zpětným odkupem investičních akcií. V zájmu ochrany všech investorů lhůta pro vypořádání do 12 měsíců.
Výstupní poplatky: V souladu s investičním horizontem Fondu do 3 let 25 %, po 3 letech bude umožněn omezený zpětný odkup bez poplatku (do 7,5 % celkové výše investice), v ostatních případech 25 %, po 5 letech zcela bez poplatku