SkyLimit Industry

Pro investory

Výzva

SkyLimit Industry SICAV a.s.
se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 05265754,
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B, vložka 21752
(dále jen „Fond")
zastoupená jediným členem statutárního orgánu Fondu

AMISTA investiční společnost, a.s.
IČO: 27437558
se sídlem Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 Praha 8,
obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 10626
za níž jedná Ing. Petr Janoušek, pověřený zmocněnec

tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), činí tuto

veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií podfondu vytvořeného Fondem

Základní představení Fondu a investičních akcií podfondu vytvořeného Fondem

Předmět podnikání Fondu je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. §95 odst. 1 písm. a) ZISIF.

Fond je obhospodařován a administrován svým jediným členem statutárního orgánu, obchodní společností AMISTA investiční společnost, a.s.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle ZISIF, tj. investičním fondem, do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ustanovení §272 ZISIF (dále také jako „kvalifikovaný investor“).

Fond vytvořil ve smyslu ustanovení §165 a násl. ZISIF podfond s názvem SkyLimit Industry, podfond Strojírenský (dále jen „Podfond"), který je zapsán v seznamu vedeném Českou národní bankou. Podfondem se rozumí, v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 ZISIF, majetkově a účetně oddělená část jmění Fondu. Podfond ve spojení s §162 ZISIF vydává akcie se zvláštními právy. Akcie, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh (dále jen „třída“). Podfond vydává třídy investičních akcií uvedené ve svém aktuálním statutu.

Touto výzvou Fond nabízí kvalifikovaným investorům k úpisu investiční akcie třídy A Podfondu představující stejné podíly na fondovém kapitálu Podfondu, připadajícím na investiční akcie třídy A, které budou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty (dále jen „Investiční akcie třídy A“). Všechny Investiční akcie třídy A budou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. S Investičními akciemi třídy A nebude spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy Fondu jinak. S Investičními akciemi třídy A Podfondu bude spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet Podfondu.

Další podrobnosti týkající se investičních akcií Podfondu lze nalézt ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu, jakož i ve statutu Podfondu.

Podmínky úpisu Investičních akcií třídy A Podfondu

Tímto se stanovují podmínky pro vydání Investičních akcií třídy A Podfondu, které musejí být splněny ve lhůtě stanovené k úpisu Investičních akcií třídy A Podfondu v této veřejné výzvě:

  • předpokladem pro úpis a vydání Investičních akcií třídy A Podfondu je uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií mezi kvalifikovaným investorem majícím zájem nabýt Investičních akcií třídy A a Fondem;
  • připouští se peněžité i nepeněžité splacení vkladu, přičemž Investičních akcií třídy A se budou považovat za upsané k okamžiku, kdy dojde po uzavření smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií k připsání peněžních prostředků na účet Podfondu za podmínek sjednaných v této smlouvě, nebo v případě nepeněžitého vztahu dojde k vnesení nepeněžitého vkladu do Podfondu dle ust. § 19 až § 22 ZOK.
  • upsat Investičních akcií třídy A příslušného Podfondu může pouze kvalifikovaný investor;
  • minimální hodnota investice jednoho kvalifikovaného investora do Investičních akcií třídy A vydaných Podfondem musí odpovídat částce minimálně 125.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc euro), resp. 1.000.000 Kč, jestliže administrátor Fondu nebo jím pověřená osoba písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investora obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investora. To neplatí, jde-li o kvalifikovaného investora dle §272 odst. 1 písm. a) až g) ZISIF;
  • podrobné podmínky úpisu, vydání a zpětného odkupu Investičních akcií třídy A Podfondu, jakož i další podmínky týkající se Fondu, jsou uvedeny ve stanovách Fondu, ve statutu Fondu, statutu Podfondu a ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií; výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí pro případné zájemce o investici do investičních akcií Podfondu v sídle jediného člena statutárního orgánu Fondu na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 18600, a to každý pracovní den od 9:00 hod do 17:00 hodin;
  • Fond je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněn rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií; na uzavření o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.

Lhůta k úpisu Investičních akcií třídy A Podfondu

Tímto se stanovuje lhůta k úpisu Investičních akcií třídy A Podfondu, která počíná dnem 1. 9. 2018 a končí jejím odvoláním, tedy na dobu neurčitou.

Vstupní poplatek

Výše vstupního poplatku byla stanovena na max. 3% z investované částky.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobou pro zájemce o úpis investičních akcií Fondu je: Filip Trpák, tel.: +420 226 251 010, e-mail: filip.trpak@amista.cz.
V Praze dne 1.9.2018


 

…………………………………..…………………

SkyLimit Industry SICAV, a.s.

Ing. Petr Janoušek, pověřeným zmocněnec statutárního ředitele

AMISTA investiční společnost, a.s.

Dokumenty ke stažení